Wielki konkurs na Facebooku!

Wielki konkurs na Facebooku!

Wielki konkurs na Facebooku!

Wielki konkurs !!!

Główna nagroda na 1 września – samochód elektryczny na akumulator

Czas trwania konkursu: 01.08.2018r. do 23.08.2018r.

W konkursie biorą udział prace dzieci wykonane w dowolnej technice pt. „WAKACYJNA PODRÓŻ”

Co należy zrobić:

 1. Zrób zdjęcie pracy
 2. Umieść  je jako komentarz pod postem konkursowym
 3. Udostępnij post i polub nasz fanpage

Wygrywa ten, kto uzyska największą ilość polubieni pod swoim postem!

Szczegóły konkursu w regulaminie.

 

Regulamin konkursu „Tanie przesyłki kurierskie-Kepex i Krisstory Krzysztof Sajak”

1 sierpnia 2018

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Podaruj dziecku uśmiech na 1 września” (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez:

– fanpage Tanie Przesyłki Kurierskie Kepex.pl

– fanpage Krisstory.pl

 1. Organizatorem Konkursu są:

– KEPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 37; 31-876 Kraków; NIP: 6751584453; REGON: 366697345

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000666239.

i

-Krzysztof Sajak KRISSTORY, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20/9, 32-005 Niepołomice, NIP6831940418, REGON: 368175964 wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Niepołomice.

Zwanych dalej „Organizator”

II Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada:
 2. a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że

korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 2. a) Polubienie FanPage Tanie Przesyłki Kurierskie Kepex oraz Krisstory.pl
 3. b) Umieszczenie pod postem konkursowym komentarza w postaci zdjęcia pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice przez dziecko pt. „Wakacyjna podróż”. Komentarze bez zamieszczonej pracy nie będą brały udziału w konkursie.
 4. c) zdjęcie o którym mowa powyżej może zostać wykonane w dowolnym rozszerzeniu, które umożliwia umieszczenie go w formie komentarza w serwisie społecznościowym Facebook.
 5. d) Udostępnienie za pośrednictwem własnego konta Facebook konkursowego posta.
 6. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 01.08.2018 r.
 7. Organizator ustala następującą nagrodę: Samochód elektryczny dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat model Audi R8 Spider Kolor Żółty wraz z darmową przesyłką kurierską. Ogólne dane techniczne i wyposażenie:

– Silnik elektryczny 2x35W, Akumulatory 2x6V4,5Ah, Koła gumowe, Wymiary pojazdu 100cmx59cmx45cm., pasy bezpieczeństwa, zdalen sterowanie pilotem,

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która otrzyma pod swoim komentarzem największą ilość polubień. W przypadku równej ilości polubień zwycięzcą zostanie autor komentarza, który pierwszy został umieszczony pod postem konkursowym. Decyduje data i godzina umieszczenia komentarza.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.08.2018r. i będzie opublikowane na fanpagach Organizatorów poprzez wskazanie autora zwycięskiego komentarza.
 3. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania postów, o których mowa w pierwszym zdaniu tego punktu, bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy mogą zamieszczać komentarze konkursowe w okresie do 01.08.2018 r. do 23.08.2018r. do godz. 23.59.
 5. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem  zwycięzców przez KEPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 37; 31-876 Kraków; NIP: 6751584453; REGON: 366697345.”

i

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem  zwycięzców przez Krzysztof Sajak KRISSTORY, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20/9, 32-005 Niepołomice, NIP6831940418, REGON: 368175964 wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Niepołomice.

W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Tanie Przesyłki Kurierskie Kepex.pl pod adresem: https://www.facebook.com/kepexpl/

https://m.facebook.com/zabawki.krisstory/

Ponadto uczestnicy konkursu składają następujące oświadczenie:

„Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest:

KEPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 37; 31-876 Kraków; NIP: 6751584453; REGON: 366697345 oraz Krzysztof Sajak KRISSTORY, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20/9, 32-005 Niepołomice, NIP6831940418, REGON: 368175964.  Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook https://www.facebook.com/kepexpl/ oraz  https://m.facebook.com/zabawki.krisstory/ w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 1. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 2. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook, następujących danych:
 3. a) Adres e-mail
 4. b) Imię i nazwisko
 5. c) Telefon kontaktowy
 6. d) Adres zamieszkania
 7. Brak wskazania informacji, o których mowa w pkt. 10, w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 11, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika, który uzyskał drugą co do ilości liczbę polubień komentarza. Zasady rozstrzygania kolejności w przypadku równej ilości polubieni komentarza opisane zostały w punkcie 4.
 9. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną zrealizowane niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, nie później jednak niż do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia danych, o którym mowa w pkt. 10
 10. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
 4. a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
 5. b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
 6. c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
 7. d) udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
 8. e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
 9. f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
 10. g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
 11. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu

Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową pod adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook. W przypadku braku możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w poście na stronie głównej fan page “Tanie przesyłki kurierskie Kepex.pl” oraz „Krisstory.pl”

V Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest:

KEPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 37; 31-876 Kraków; NIP: 6751584453; REGON: 366697345 oraz Krzysztof Sajak KRISSTORY, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 20/9, 32-005 Niepołomice, NIP6831940418, REGON: 368175964. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. .

 1. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 23.08.2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W sytuacjach spornych nie uwzględnionych regulaminem, spory będzie rozstrzygał sąd cywilny właściwy miejscowo dla Organizatora.